กิจกรรมโชติเวซ ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา ประจำภาคเรียนที่1ปีกาศึกษา 2562

งานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายนักศึกษาจัดกิจกรรม“ โชติเวชศตวรรณ์การกุศลร่วมตักบาตรสร้างพระพุทธศาสนา” ครั้งที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยนิมนต์พระวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ณ ลานอเนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการนี้ อาจารย์ปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม