โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2557

โครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่องานวัฒนธรรมไทยด้านคหกรรมศาสตร์

โครงการค่ายภาษา และวัฒนธรรมจีนสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชเพื่อสนองพระราชดำริ