ศุกร์สดใส โชติเวชร่วมใจ แต่งกายผ้าไทย ใส่ใจวัฒนธรรม

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์แต่งกายด้วยผ้าไทยในทุกวันศุกร์ เพื่อรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาไทย ดูภาพทั้งหมดที่นี่ คลิ๊ก>>>>>

พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบารมี

         งานศิลปวัฒนธรรม คณะะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ให้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารรับรอง จำนวน 200 ที่ อาหารพระพิธี พร้อมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบารมี เพื่อถวายแด่พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหารและมีการสาธิตการร้อยมาลัยดอกไม้สด, การแกะสลักผักผลไม้, ศิลปะการดุนลายแผ่นเงิน-แผ่นทอง, เครื่องหอมไทย ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่องานวัฒนธรรมไทยด้านคหกรรมศาสตร์

         คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่องานวัฒนธรรมไทยด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทาง ด้านคหกรรมศาสตร์เชิงวัฒนธรรมไทยและเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านภาษาอังกฤษในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์และเตรียมความพร้อม ในการก้าวสู่โลกอาชีพ ในระดับสากล การจัดโครงการได้รับเกียรติจากวิทยากรจากคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้และทำกิจกรรมให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม 2555 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และบ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดราชบุรี

โครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน

         งานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ได้รับเกียรติจากร้อยเอกสุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์ กรมทหารสื่อสาร บรรยาย ในเรื่อง “รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน”และการทำกิจกรรมกลุ่ม เช่นกลุ่มวัฒนธรรมอาหารการทำลูกชุบ กลุ่มวัฒธรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย การทำพวงกุญแจ กลุ่มงานวัฒนธรรม งานดอกไม้ไทย การพับดอกบัว เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์ อันเป็นมรดกและภูมิปัญญาของคนไทย และกิจกรรมการศึกษาดูงานสืบตำนาน ภูมิปัญญา แห่งแผ่นดินไทย ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยเชิงอนุรักษ์ เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2557