กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ถวายเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ. 2564

Posted on

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ถวายเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ. 2564 เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย จัดโดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมและการป้องกันอย่างเคร่งครัด

กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2/2563

Posted on

  งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม “โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา” ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นิมนต์พระสงฆ์จาก วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รับบิณฑบาต โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อ 11 กันยายน 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โชติเวช ตักบาตรสร้างบุญน้อมนำพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1/2563

Posted on

  งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม“โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา”ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยนิมนต์พระสงฆ์จาก วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาตร เมื่อ 7 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการนี้อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม