ถวายเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ. 2564

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ถวายเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ. 2564 เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย จัดโดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมและการป้องกันอย่างเคร่งครัด